Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fenntartói közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A Patrona Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (1092 Budapest, Knézich u. 3-13., OM azonosító: 035260) fenntartójaként (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) b)) az alábbi közleményt adom ki.

A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozatában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek megfelelően ONLINE FELÜLETEN FOG TÖRTÉNNI A JELENTKEZÉS 2021. április 7-től május 5-ig a www.patrona.hu oldal Óvoda/Beiratkozás lapfülön található felvételi kérelem nyomtatványon.

A kérelem benyújtása lehetséges elektronikus úton folyamatosan, telefonon 9.00-14.00 óra között (06-1-312-3513), illetve az óvoda nyitását követően (előzetes telefonos egyeztetés után) személyesen, az óvodában, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra való különös figyelemmel.

Az elektronikus úton való jelentkezés a mellékelt felvételi kérelem beküldését jelenti a saját e-mail-címről küldött word vagy aláírással is ellátott pdf formátumban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Nkt. 8.§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt [Rendelet 20.§(2)]. Az űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon.

Nkt. 72. § (2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.

Nkt.37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel.

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat...

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A beíratkozáshoz szükséges iratok, adatok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi igazolványa
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oktatási azonosító száma, ha már járt másik intézménybe,
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa [ Rendelet 20. § (3)],
  • nyilatkozni kell a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról, ehhez szükséges az ezt igazoló dokumentumok (bírósági végzés, gyámhivatali jegyzőkönyv, stb.) erre vonatkozó részének másolata, valamint az irat (végzés, határozat) dátuma és azonosító száma.
  • sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek integrált óvodai nevelése esetén az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, (Nkt. 47. §)
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §.).


A nevelési év első napja, az első óvodai foglalkozási nap:
2021. szeptember 1.

 

Budapest, 2021. március 31.

Lobmayer Ágnes
tartományfőnöknő