Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Aktuális információk

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

 

Mint a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Intézmény székhelye: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13., tagintézménye: 1064 Budapest, Szondi u. 65., tagintézmény telephelye: 1063 Budapest Munkácsy Mihály u. 25., OM azonosító száma: 035260) fenntartója (Nkt. 83.§ (2) b) az alábbi közleményt adom ki a 2018/2019-es nevelési év óvodai beiratkozásának időpontjáról:

 

A 2018/19-AS NEVELÉSI ÉVRE A BEÍRATÁS IDŐPONTJA:

2018. május 7–11

(hétfő: 7–18, kedd: 7.00–18.00, szerda: 8.00–18.00,

csütörtök: 8.00–17.00, péntek: 8–16)

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Óvodánk egyházi fenntartású intézmény, de terézvárosi kötelezettsége van, azaz vonatkozik rá a lakhely, tartózkodási hely, életvitelszerű tartózkodás szerinti kötelező felvétel biztosítása.

 

Lobmayer Ágnes

tartományfőnök

A beíratáshoz kérjük, hozzák magukkal:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

  • a gyermek lakcímkártyáját,

  • taj-kártyáját,

  • oktatási azonosító számát, ha már járt másik intézménybe,

  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát [rendelet 20. § (3)],

  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §.)

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3). A felvételről rendelkező terézvárosi határozat az önkormányzat honlapján megtalálható.

Hirdetmény az óvodai beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A (2) bekezdés szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - továbbiakban rendelet - 12. §).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. (rendelet 20. § (2) bek.).

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

-             Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.).

-             A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bek.).

-             Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. § (1) bek.).

-             A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

-             A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beíratás időpontja: 2018. május 7-11 -ig

-             A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3) bek.), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

-             A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bek.).

 A Budapest Főváros VI. kerületében működik sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvoda:

Beszédfogyatékosok integrált és szegregált ellátása: Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.

Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) rendelkező gyerekek ellátása: Patrona Hungariae Óvoda 1064 Budapest, Szondi u. 65.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek kerületünkben, nemzetiségi és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

A Főváros VI. kerületében működik nemzetiségi csoporttal óvoda: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája – német, 1068 Budapest, Városligeti fasor 28.

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. § (3) bek.).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2018. május 25-éig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

2018. szeptember 3.

 Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

 Budapest, 2018. április  

dr. Mogyorósi Sándor

jegyző

 Terézváros óvodai körzetei – utcák neve alapján              

Patrona Hungariae Óvoda - 1065 Budapest, Szondi u. 65. - 1063 Budapest Munkácsy u. 25

Bajnok u. 20-34.
Bajnok u. 21-33.
Bajza u. 60-72.
Csengery u. 65/a-73.
Csengery u. 78-88.
Eötvös u. 41/a-53.
Eötvös u. 42-50.
Izabella u. 83-93.
Izabella u. 86-98.
Munkácsy Mihály u. 20-34.
Podmaniczky u. 27-93.
Rózsa u. 88-98.
Rózsa u. 99a/-113.
Székely Bertalan u. 16-28.
Székely Bertalan u. 17-29.
Szinyei Merse u. 19-31.
Szinyei Merse u. 22-34.
Szív u. 54/a-68.
Szív u. 55-71.
Szobi u.
Szondi u. 6-80.
Teréz krt. 43-49.
Vörösmarty u. 58-66.
Vörösmarty u. 65-77.

 Terézvárosi Önkormányzat KINCSESKERT Óvodája - 1062 Budapest, Bajza u. 46.

Aradi u. 6-70.
Bajnok u. 1-19.
Bajnok u. 2-18.
Bajza u. 37-41.
 Bajza u. 42-58.
 Csengery u. 45-63/b.
 Csengery u. 60-76.
 Eötvös u. 26/a-40.
 Eötvös u. 23/a-39.
 Izabella u. 65-81.
 Izabella u. 68/a-84.
Kmetty u.
Lendvay u. 2-10.
Munkácsy M. u. 14-18.
Rózsa u. 37/a-97/b.
Rózsa u. 66-86.
Székely Bertalan u. 1/a-15.
Székely Bertalan u. 2/a-14.
Szinyei Merse u. 2-20.
Szinyei Merse u. 1-17.
Szív u. 30-52/b.
Szív u. 35-53.
Szondi u. 5-69.
Teréz krt. 23-41.
Vörösmarty u. 36-56
Vörösmarty u. 45-63.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája - 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.

Andrássy út 2-48
Andrássy út 50-112.
Aradi u. 1-5.
Aradi u. 2-4.     
Aradi u. 7-69.
  
Bajcsy-Zsilinszky út 13-19/b.
   
Bajza 35.
  
Bajza u. 38-40.
Csengery u. 37-43.
Csengery u. 52-58.
Dalszínház u. 6-10.
Dobó u. 1.,2.
Eötvös u. 17-21.
Eötvös u. 18-24.
Hajós u. 3-23.
Hajós u. 4-14.
Izabella u. 60-66.
Izabella u. 59-63.
Jókai tér
Jókai u. 2-4.
Jókai u.1.
Káldy Gyula u. 13.,14
Kodály körönd 3., 4.
Lázár u.
Lendvay u. 1-9.
Mozsár u.  
Munkácsy Mihály u. 8-12.
Nagymező u. 15-23.
Nagymező u. 18-36.
Ó utca 1-51.
Oktogon tér 1.
Révay köz
Révay u.
Rózsa u. 60-64.
Rózsa u. 67-71.
Szinyei Merse u. 1.
Szinyei Merse u. 2.
Szív u. 24-28.
Szív u. 29-33.
Teréz krt. 16-26. 
Teréz krt. 17-21.
Vörösmarty u. 30-34/b.
Vörösmarty u. 37-43.       

              
Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája - 1063 Budapest, Szív u. 6.

Andrássy út 1-81. 
Anker köz
Bajcsy-Zsilinszky út 1-11.
Csengery u. 34-50.
Csengery u. 29-35.   
Dalszínház u. 1.   
Dalszínház u. 2-4.
  
Deák Ferenc tér 6.
Dohnányi Ernő u.
Eötvös u. 1-15.
Eötvös u. 2-16.
Hegedű u.
Hunyadi tér
Izabella u. 39/a-57.
Izabella u. 44/a-58.
Király u. 2-112.
Liszt Ferenc tér 
Lövölde tér 6.
Nagymező u. 1-13.
Nagymező u. 2-16. 
Oktogon tér 2.
    
 Oktogon tér 3.
 
Paulay E. u.
Pethő Sándor u.
Rózsa u. 42/a-58.
Rózsa u. 49-65.
Németh László u. 1-9.
Németh László u. 2/a-8.
Szegfű u.    
Székely Mihály u.
  
Szív u. 2-22.
Szófia u.
Teréz krt. 1-15.
Teréz krt. 2-14.
Vasvári Pál u.
Vörösmarty u. 22-28.
Vörösmarty u. 23-35.

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája - 1068 Budapest, Városligeti fasor 28.

Andrássy u. 83-129.  
 Bajza u. 15-33.
 Bajza u. 18-36.   
Benczúr u.
Délibáb u.   
Dózsa György út 84/a-92/b.
 
Felső erdősor
Kodály körönd 1., 2.  
Lövölde tér 3-5.
Munkácsy Mihály u. 1-5.
Munkácsy Mihály u. 2-6.
Rippl-Rónai u. 1-9.
Rippl-Rónai u. 2-8.
Németh László u. 10-12.
Németh László u. 11-13.   
Szív u. 5-27.
    
Városligeti fasor 2-52.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR - 1062 Budapest, Lendvay u. 24.

Andrássy út 114-132.   
Bajcsy-Zsilinszky út 21-65.
Bulcsú u.
Desseffy u.
Dózsa György út 94-116.
Hajós u. 16-36.
Hajós u. 25-45.
Jókai u. 3-31.
Jókai u. 6-44.
 Lehel út 1-5.
Lendvay u. 11-29.
Lendvay u. 12-28.
Lovag u.
Mozsár u.  
Munkácsy Mihály u. 7-38.
Nagymező u. 25-53.
Nagymező u. 38-70.
Ó utca 2-50.
Podmaniczky u. 1-21.
Podmaniczky u. 2-20.   
Podmaniczky u. 95-119.
Rippl-Rónai u. 10/a-42.
Rippl-Rónai u. 11-35.   
Szondi u. 73-79.
  
Szondi u. 82/a.-104.
    
Teréz krt. 28-62.
Váci út 1-3.
Weiner Leó u.
Zichy Jenő u.